CZAS PRZESZŁY DOKONANY - PASSATO PROSSIMO - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

Czas przeszły dokonany – Passato prossimo

Zastosowanie

Czasu Passato Prossimo stosujemy w następujących sytuacjach:

 • kiedy mówimy o czynnościach, które wydarzyły sie przed chwilą
 • mówiąc o zakończonych czynnościach przeszłych, występujących w obrębie niezakończonego jeszcze okresu czasu
 • kiedy mówimy o czynnościach, które wydarzyły się jedna po drugiej.
 • mówiąc o zakończonych czynnościach przeszłych, których skutki są nadal widoczne w chwili gdy o nich mówimy,

Konstrukcja czasu

Włoski czas przeszły dokonany Passato Prossimo jest czasem złożonym tj. składa się z czasownika posiłkowego (odpowiednio odmienionego) oraz imiesłowu biernego.

Aby skonstruować dowolne zdanie w czasie  Passato Prossimo potrzebujemy najpierw odpowiednio odmieniony czasownik posiłkowy essere "być" lub avere "mieć". Czasownik posiłkowy należy odmienić przez osoby zgodnie z zasadami odmiany w czasie teraźniejszym.

 

essere - być

avere - mieć

io

sono

jestem

ho

mam

tu

sei

jesteś

hai

masz

lui/lei

è

jest

ha

ma

noi

siamo

jesteśmy

abbiamo

mamy

voi

siete

jesteście

avete

macie

loro

sono

hanno

mają

Po czasowniku posiłkowym stawiamy właściwy czasownik wyrażający opisywaną czynność w formie imiesłowu biernego participio passato. W języku włoskim imiesłów bierny dowolnego czasownika tworzymy na podstawie jego bezokolicznika zastępując końcówkę odpowiadającą danej koniugacji według poniższej tabelki.

końcówka bezokolicznika końcówka imiesłowu biernego
-are -ato
-ere -uto
-ire -ito
 • Przykłady tworzenia regularnych imiesłowów biernych:

grać na instrumencie

suonare

suonato

oglądać

guardare

guardato

jeść kolację

cenare

cenato

śpiewać cantare cantato

wierzyć

credere

creduto

rozumieć

capire

capito

chcieć volere voluto

tańczyć

ballare

ballato

W języku włoskim imiesłów bierny participio passato często tworzony jest w sposób nieregularny co jest pewnym utrudnieniem podczas nauki tego języka. W takich przypadkach nie pozostaje nam nic innego jak zapamiętać te dość liczne wyjątki.

Kilka przykładów zdań w czasie passato prossimo:

Ieri sono andata al mare

Wczoraj pojechałam nad morze

La settimana scorsa sono stata dal dentista

W zeszłym tygodniu byłam u dentysty

Ho telefonato mia nonna

Zadzwoniłam do mojej babci

Hai già finito il compito di casa?

Czy już skończyłeś zadanie domowe?

Non ho avuto il tempo

Nie miałem czasu

Barcelona ha vinto

Barcelona wygrała

Tworzenie czasu passato prossimo: czasowniki posiłkowe

Jak już wspomnieliśmy konstrukcja zdań w czasie passato prossimo wymaga użycia odpowiednio odmienionego czasownika posiłkowego essere (być) lub avere (mieć).

Po czasowniku posiłkowym musimy postawić imiesłowu biernego, który opisuje wykonywaną czynność. Na końcu zdania umieszczamy dopełnienie. Całość można zobrazować poniższym schematem:

  Essere/ avere + participio passato + dopełnienie

I przykład:

Sono andata dal dentista.

Poszłam do dentysty.

Warto zauważyć, iż użycie czasownika posiłkowego essere lub avere nie jest sprawą dowolną. Dla zadanego imiesłowu biernego należy użyć odpowiedający mu czasownik posiłkowy. Reguły jakimi kierujemy się w tej kwestii przedstawiono poniżej.

Konstrukcja czasu przeszłego dokonanego z czasownikiem posiłkowym: avere

  PODMIOT + ODMIENIONY CZASOWNIK AVERE + PARTICIPIO PASSATO + DOPEŁNIENIE

Zawsze stosujemy czasownik avere odmieniony w czasie teraźniejszym, tak jak to przedstawiono w poniższej tabelce.

  Liczba pojedyncza
  1. io ho
  2. tu hai
  3. lui, lei ha

  Liczba mnoga
  1. noi abbiamo
  2. voi avete
  3. loro Hanno

Czasownik posiłkowy avere używamy łącznie z następującymi czasownikami konkretnymi (opisującymi czynność, w formie imiesłowu biernego):

1. z wszystkimi czasownikami przechodnimi, tj. czasownikami wymagającymi dodatkowego, bezpośredniego określenia np. czytać (co?) > gazetę, pisać (co?) > egzamin:

czasownik przechodni

dopełnienie bliższe

tłumaczenie

suonare il piano grać na pianinie

ascoltare

la radio

słuchać radio

scrivere

l'esame

pisać egzamin

mangiare

la colazione

jeść śniadanie

vendere

l'auto

sprzedawać auto

parlare

italiano

mówić po włosku

leggere

il giornale

czytać gazetę

bere

il vino

pić wino

2) z tzw. czasownikami ruchu tj. opisującymi zwjawisko ruchu, a nie jego docelowość:

czasownik ruchu tłumaczenie

camminare

chodzić

marciare

maszerować

passeggiare

spacerować

girare

krążyć

ballare

tańczyć

atterrare

lądować

sciare

jeździć na nartach

danzare

tańczyć

decollare

startować

3) również z niektórymi czasownikami nieprzechodnimi tj. takimi, które nie posiadają dopełnienia bliższego. Najczęściej spotykane czasowniki tego typu zestawiono w poniższej tabeli:

czasownik nieprzechodni tłumaczenie czasownik nieprzechodni tłumaczenie

pensare

myśleć

promettere

obiecywać

credere

wierzyć

piangere

płakać

pranzare

jeść obiad

tacere

milczeć

lavorare

pracować

ridere

śmiać się

permettere

pozwalać

parlare

rozmawiać

viaggiare

podróżować

rinunciare

rezygnować

ringraziare

dziękować

soffrire

cierpieć

telefonare

telefonować

gridare

krzyczeć

cenare

jeść kolację

smettere

przestawać

dormire

spać

rifiutare

odmawiać

Bazując na przedstawionych powyżej przypadkach stosowania czasownika posiłkowego avere, poniżej podajemy przykłady pełnej odmiany czasowników przez osoby w czasie przeszłym dokonanym:

 

guardare - oglądać

vedere - widzieć

partire - odjeżdżać

io

ho guardato

ho veduto

ho partito

tu

hai guardato

hai veduto

hai partito

lui/lei

ha guardato

ha veduto

ha partito

noi

abbiamo guardato

abbiamo veduto

abbiamo partito

voi

avete guardato

avete veduto

avete partito

loro

hanno guardato

hanno veduto

hanno partito

Przykład konstrukcji zdania w czasie przeszłym dokonanym

  Noi abbiamo mangiato il pranzo - Zjedliśmy obiad.

  1. PODMIOT:  Noi (my)
  2. CZASOWNIK POSIŁKOWY avere (odmieniony w czasie teraźniejszym, liczba mnoga, 1 osoba): abbiamo
  3. IMIESŁÓW BIERNY (PARTICIPIO PASSADO) CZASOWNIKA
  mangiare: mangiato
  4. DOPEŁNIENIE
  :
  il pranzo


Konstrukcja czasu przeszłego dokonanego z czasownikiem posiłkowym: essere

  PODMIOT + ODMIENIONY CZASOWNIK ESSERE + PARTICIPIO PASSATO + DOPEŁNIENIE

Zawsze stosujemy czasownik posiłkowy essere odmieniony w czasie teraźniejszym, tak jak to przedstawiono w poniższej tabelce.

  Liczba pojedyncza
  1. io sono
  2. tu sei
  3. lui, lei è

  Liczba mnoga
  1. noi siamo
  2. voi siete
  3. loro sono

Czasownik posiłkowy essere używamy łącznie z następującymi czasownikami konkretnymi (opisującymi czynność, w formie imiesłowu biernego):

1) z czasownikami zwrotnymi (tj. takimi które zawierają "się" np. myć się, czesać się)

czasowniki zwrotne tłumaczenie
spogliarsi rozbierać się
lavarsi

myć się

radersi golić się
vestirsi ubierać się

pettinarsi

czesać się

vedersi

widzieć się

vergognarsi

wstydzić się


2) z większością czasowników nieprzechodnich. Czasowniki nieprzechodnie możemy dodatkowo podzielić na dwie grupy: czasowniki statyczne i czasowniki zmiany stanu. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów do każdej z wymienionych grup czasowników nieprzechodnich:

- czasowniki statyczne:

czasowniki statyczne tłumaczenie
rimanere zostawać
essere

być

stare przebywać

esistere

istnieć

restare

zostawać

- czasowniki zmiany stanu:

czasowniki zmiany stanu tłumaczenie
nascere narodzić się
crescere rosnąć
diventare stawać się
invecchiare starzeć się
morire umierać
ingrassare

przytyć

dimagrire

schudnąć

2) z większość czasowników ruchu (tutaj w odróżnieniu od czasownika posiłkowego avere istotne jest osiągnięcie celu, a nie saom poruszanie się):

czasownik ruchu tłumaczenie
uscire wychodzić
partire wyjeżdżać
tornare wracać
fuggire uciekać
scappare uciekać
giungere dotrzeć

venire

przychodzić

arrivare przyjeżdżać

entrare

wchodzić

Uwaga!!!
Imiesłów bierny (participio passato) w przypadku występowania łącznie z czasownikiem posiłkowym essere zmienia końcówkę w zależności od kontekstu zdania, a dokładniej liczby (pojedynczej/mnogiej) i rodzaju (żeński/ męski).

Przypadki odmiany imiesłowów biernych występujących łącznie z essere dla rodzaju męskiego w 3 koniugacjach (-are, -ere, -ire):

 

andare - jechać

giungere - dotrzeć

fuggire - uciekać

io

sono andato

sono giunto

sono fuggito

tu

sei andato

sei giunto

sei fuggito

lui/lei

è andato

è giunto

è fuggito

noi

siamo andati

siamo giunti

siamo fuggiti

voi

siete andati

siete giunti

siete fuggiti

loro

sono andati

sono giunti

sono fuggiti

Przypadki odmiany imiesłowów biernych występujących łącznie z essere dla rodzaju żeńskiego w 3 koniugacjach (-are, -ere, -ire):

 

andare - jechać

giungere - dotrzeć

fuggire - uciekać

io

sono andata

sono giunta

sono fuggita

tu

sei andata

sei giunta

sei fuggita

lui/lei

è andata

è giunta

è fuggita

noi

siamo andate

siamo giunte

siamo fuggite

voi

siete andate

siete giunte

siete fuggite

loro

sono andate

sono giunte

sono fuggite

Na podstawie powyższych przykładów możemy wyciągnąć następujący wniosek co do końcówek imiesłowy biernego w zależności od liczby w jakiej występuje podmiot i rodzaju rzeczownika:

  1. LICZBA POJEDYNCZA, RODZAJ MĘSKI:  –o , np. sono andato al mare = pojechałem nad morze
  2. LICZBA POJEDYNCZA, RODZAJ ŻEŃSKI: –a , np. sono andata al mare = pojechałam nad morze
  3. LICZBA MNOGA, RODZAJ MĘSKI: –i , np. sono andati al mare = pojechali nad morze
  4. LICZBA MNOGA, RODZAJ ŻEŃSKI: –e , np. sono andate al mare = pojechały nad morze

Przykład konstrukcji zdania w czasie przeszłym dokonanym

  Loro sono andati in montagna - Oni pojechali w góry.

  1. PODMIOT:  Loro (oni)
  2. CZASOWNIK POSIŁKOWY essere (odmieniony w czasie teraźniejszym, liczba mnoga, 3 osoba): sono
  3. IMIESŁÓW BIERNY (PARTICIPIO PASSADO) CZASOWNIKA
  andare: andati
  4. DOPEŁNIENIE
  :
  in montagna

Konstrukcja czasu przeszłego dokonanego z czasownikiem zwrotnym

W przypadku konstrukcji w języku włoskim zdania w czasie przeszłym dokonanym, w którym występuje czasownik zwrotny należy jako czasownik posiłkowy używać essere zgodnie z wymienionymi powyżej zasadami użycia czasowników posiłkowych.

  PODMIOT + ZAIMEK ZWROTNY + ODMIENIONY CZASOWNIK ESSERE + PARTICIPIO PASSATO + DOPEŁNIENIE

Poniżej przedstawiamy przykłady odmiany czasowników zwrotnych w czasie passato prossimo ( "lavarsi " - "myć sie", "svegliarsi – budzić się"). Warto zwrócić uwagę, że odmienianie "się" wędruje przed czasownik posiłkowy essere (również odpowiednio odmieniony), natomiast koncówka imiesłowu biernego powinna być odpowiedniu uzgodniona co do liczby (pojedynczej/mnogiej) i rodzaju (męski/żeński).

  Liczba pojedyncza

  io mi sono lavato/a
  tu ti sei lavato/a
  lui, lei, Lei si è lavato/a
  Liczba mnoga

  noi ci siamo lavati/e
  voi vi siete lavati/e
  loro, Loro si sono lavati/e

  Liczba pojedyncza

  io mi sono svegliato/a
  tu ti sei svegliato/a
  lui, lei, Lei si è svegliato/a
  Liczba mnoga

  noi ci siamo svegliati/e
  voi vi siete svegliati/e
  loro, Loro si sono svegliati/e

Przykład konstrukcji zdania w czasie przeszłym dokonanym z czasownikiem zwrotnym

  Ci siamo innamorati a prima vista. - Zakochaliśmy się w sobie od pierwszego wejrzenia.

  1. PODMIOT:  Noi (my) - pominięte
  2. ODMIENIONY ZAIMEK ZWROTNY "się" CZASOWNIKA ZWROTNEGO innamorarsi: ci
  2. CZASOWNIK POSIŁKOWY essere (odmieniony w czasie teraźniejszym, liczba mnoga, 2 osoba): siamo
  3. IMIESŁÓW BIERNY (PARTICIPIO PASSADO) CZASOWNIKA
  innamorarsi: innamorati
  4. DOPEŁNIENIE
  :
  a prima vista


  Mi sono svegliato Alle 8:30. - Obudziłem się o 8:30.

  1. PODMIOT:  Io (Ja) - pominięte
  2. ODMIENIONY ZAIMEK ZWROTNY "się" CZASOWNIKA ZWROTNEGO svegliarsi: mi
  2. CZASOWNIK POSIŁKOWY essere (odmieniony w czasie teraźniejszym, liczba pojedyncza, 1 osoba): sono
  3. IMIESŁÓW BIERNY (PARTICIPIO PASSADO) CZASOWNIKA
  svegliarsi: svegliato
  4. DOPEŁNIENIE
  :
  Alle 8:30  Więcej przykładów odmiany czasowników zwrotnych w czasie passato prossimo:

  Ti sei alzato? - Wstałeś?
  Si sono innamorati. - Zakochali się.
  Ci siamo lavati - Umyliśmy się.
  Mi sono pettinata. - Uczesałam się.

UWAGA!!!
Zwróć uwagę, że zaimek zwrotny "się" występujący w przypadku czasowników zwrotnych, w języku włoskim ulega odmianie przez osoby! Podczas gdy w języku polskim w każdej osobie ma on to samo znaczenie, poprostu: "się".

Konstrukcja przeczeń w czasie przeszłym dokonanym

Do konstrukcji zdań przeczących używamy partykuły przeczącej "non"  . Jeżeli tworzone zdanie zawiera czasownik zwrotny to w takiej sytuacji partykuła "non"  wędruje przed zaimek zwrotny "się". W ogólności partykułę przeczącą umieszczamy pomiędzy podmiotem, a czasownikiem posiłkowym.

  Non si è alzato alle sette ma alle nono di mattina. - Nie obudził się o siódmej, ale o dziewiątej rano.


Określniki czasu stosowane w czasie passato prossimo:

  Quell'estate - tamtego lata
  L'anno scorso
   - w zeszłym roku
  Il mese scorso - zeszłym miesiącu
  La settimana scorsa - w zeszłym tygodniu
  Una settimana fa - tydzień temu
  Domenica scorsa - w zeszłą niedzielę
  Tre giorni fa
   - trzy dni temu
  Quel giorno - tamtego dnia
  L'altroieri
   - przedwczoraj
  Ieri mattina - wczoraj rano
  Ieri pomeriggio - wczoraj popołudniu
  Un'ora fa - godzinę temu


Autor Tekstu: Natalia Rzepka