Nauka Jezyka Włoski Online

CZAS PRZYSZŁY PROSTY - FUTURO SEMPLICE - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

W języku włoskim możemy wyróżnić dwa czasy przyszłe. Są to

 • FUTURO SEMPLICE - Czas Przyszły Prosty
 • FUTURO ANTERIORE - Czas Przyszły Uprzedni (Złożony)

W bieżącym artykule zajmiemy się włoskim czasem przyszłym prostym. Czas przyszły uprzedni zostanie omówiony w oddzielnym artykule.

Czas Przyszły Prosty – Futuro Semplice

Konstrukcja zdań w czasie przyszłym prostym

Na poniższym schemacie przedstawiamy sposób konstrukcji zdań we włoskim czasie przyszłym prostym. Jak widzimy zdania w tym czasie wyrażane są poprzez zastosowanie odpowiednio odmienionego czasownika, nie stosuje się natomiast żadnych dodatkowych czasowników posiłkowych jak ma to miejsce w czasach złożonych.

  PODMIOT + CZASOWNIK + DOPEŁNIENIE

Zastosowanie czasu Futuro Semplice

Teraz zajmiemy się przypadkami użycia czasu przyszłego prostego (Futuro semplice) w języku włoskim. Czas ten generalnie stosujemy do wyrażania czynności, która ma się wydarzyć w przyszłości, więcej szzczegółów odnośnie specyfiki zastosowania tego czasu podajemy w postaci poniższej listy. Tak więc czas Futuro semplice stosujemy:

1) do wyrażenia czynności, które mają się odbyć w przyszłości,

Domani andrò al teatro.

Jutro pójdę do teatru.

Sabrina verrà tra due giorni.

Sabrina przyjedzie za 2 dni.

2) do wyrażania naszych przypuszczeń co do przyszłych zdarzeń, mówienia o czymś w sposób przybliżony , stawiania prognoz w odniesieniu do przyszłości:

Secondo me sarai molto felice

Według mnie będziesz bardzo szczęśliwy.

Sono sicura che non ti comporterai così mai più.

Jestem pewna, że już się tak nie zachowasz.

L’inverno sarà molto freddo e lungo in Europa centrale.

Zima będzie bardzo zimna i długa w środkowej Europie.

Domani il tempo saranno bellissimo

Jutro pogoda będzie piękna.

3) do formułowania naszych planów odnośnie przyszłości

Il meso prossimo imparerò a guidare la macchina.

W następnym miesięcy nauczę się jeździć autem.

Da domani studierò per esame.

Od jutra uczę się na egzamin.

Questa settimana  andremo in montagna.

W tym tygodniu pojedziemy w góry.

La sera giocheremo a tennis.

Wieczorem pogramy w tenisa.

Domani telefoneremo a nostri genitori.

Jutro zadzwonimy do naszych rodziców.

4) do mówienia o naszych wątpliwościach oraz do przyzwalania komuś na coś, do wyrażania niepewności w odniesieniu do tego co się dzieje w teraźniejszości

Che ore sono? Non so, ma saranno le nove.

Która godzina? Nie wiem, ale będzie gdzieś dziewiąta.

Anna avrà dei problemi.

Anna pewnie ma jakies problemy.

Non preoccuparti. Non sarà niente, un po’ di raffreddore.

Nie martw się. to na pewno nic poważnego, tylko przeziębienie.

Il bambino ha la febbre. Che cosa avrà?

Dziecko ma gorączkę. Co mu może być?

Dove è Andrea? Sarà al bar?

Gdzie jest Andrea? pewnie jest w barze.

Costerà sui cinquanta milioni.

Powinien kosztowac około 50 milionów.

5) do wydawania komuś rozkazów , kierowania w czyjąś stronę próśb, składania komuś obietnic

Domani cominceremo a fare questo progetto.

Jutro zaczniemy robić ten projekt.

Se non vuoi farlo, noi andremo insieme.

Jeśli nie chcesz tego robić, pojedziemy razem.

Marco promette che non lo farà ancora una volta.

Marek obiecuje, że już tego nie zrobi.

Alzerai subito!

Wstawaj natychmiast!

Mangerai tutta la cena!

Zjesz całą kolację!

Budowa zdań w czasie przyszłym prostym

Jak możemy zobaczyć na powyższym schemacie konstrukcji zdań w czasie Futuro Semplice, składają się one z: podmiotu, czasownika, dopełnienia. Istotnym elementem odróżniającym zdania wyrażone w tym czasie od zdań wyrażonych w innych czasach jest czasownik. Jest to więc czas prosty tj. nie występuje tutaj czasownik posiłkowy, a w poszczególnych osobach stosujemy odpowiednio odmieniony czasownik, zgodnie z jedną z 3 koniugacji na którą wskazuje końcówka bezokolicznika (-are, -ere, -ire). Końcówki stosowane przy regularnej odmianie czasowników przez osoby w czasie Futuro Semplice przedstawiono w poniższej tabeli.

 

1 koniugacja
-are

2 koniugacja
-ere

3 koniugacja
-ire

io

-erò

-erò

-irò

tu

-erai

-erai

-irai

lui/lei

-erà

-erà

-irà

noi

-eremo

-eremo

-iremo

voi

-erete

-erete

-irete

loro

-eranno

-eranno

-iranno

CZASOWNIKI REGULARNE - ODMIANA

I KONIUGACJA

 

guardare

oglądać

io

guarderò

pooglądam

tu

guarderai

pooglądasz

lui/lei

guarderà

poogląda

noi

guarderemo

pooglądamy

voi

guarderete

pooglądacie

loro

guarderanno

pooglądają

II KONIUGACJA

 

sedere

siedzieć

io

sederò

usiądę

tu

sederai

usiądziesz

lui/lei

sederà

usiądzie

noi

sederemo

usiądziemy

voi

sederete

usiądziecie

loro

sederanno

usiądą

III KONIUGACJA

 

partire

wyjeżdżać

io

partirò

wyjadę

tu

partirai

wyjedziesz

lui/lei

partirà

wyjedzie

noi

partiremo

wyjedziemy

voi

partirete

wyjedziecie

loro

partiranno

wyjadą

Uwaga! Zauważ, że końcówki występujące podczas odmiany przez osoby w pierwszej i drugiej koniugacji rozpoczynają się od -e-, natomiast końcówki podczas odmiany w trzeciej koniugacji zaczynają się od -i-

CZASOWNIKI NIEREGULARNE

Niestety istnieje również spora gurpa czasowników odmnieniających się w  Futuro Semplice nieregularnie. Typowymi czasownikami należącymi do grupy czasowników nieregularnych są essere - być i avere - mieć. Przykład ich odmiany w  Futuro Semplice przedstawiono w poniższych tabelach. Innymi popularnymi czasownikami nieregularnymi są: andare, avere, bere, cadere, dare, dovere, essere, fare, potere, rimanere, sapere, vedere, venire, volere

Odmiana czasownika nieregularnego essere:

 

essere

być

io

sarò

będę

tu

sarai

będziesz

lui/lei

sarà

będzie

noi

saremo

będziemy

voi

sarete

będziecie

loro

saranno

będą

Odmiana czasownika nieregularnego avere- mieć

 

avere

mieć

io

avrò

będę mieć

tu

avrai

będziesz mieć

lui/lei

avrà

będzie mieć

noi

avremo

będziemy mieć

voi

avrete

będziecie mieć

loro

avranno

będą mieć

CZASOWNIKI Z OBOCZNOŚCIĄ -a

Pośród czasowników odmieniających się w sposób nieregularny w Futuro Semplice możemy wyróżnić 3 czasowniki należące do 1 koniugacji (-are), które pomimo, że zaliczane są do czasowników nieregularnych tak naprawdę odmieniają się z zachowaniem pewnej regularności tj. w końcówkach występujących przy regularnej odmianie pierwsza litera -e zastępowana jest literą -a. Poniższa tablelka przedstawia tą oboczność:

io

-arò

tu

-arai

lui/lei

-arà

noi

-aremo

voi

-arete

loro

-aranno

Poniżej przykład odmiany wspomnianych czasowników: dare, fare, stare.


dare - dawać

fare - robić

stare - przebywać, 
miewać się

io

darò

farò

starò

tu

darai

farai

starai

lui/lei

darà

farà

starà

noi

daremo

faremo

staremo

voi

darete

farete

starete

loro

daranno

faranno

staranno

CZASOWNIKI Z OBOCZNOŚCIĄ (odcięcie początkowego -e-)

Istnieje również spora grupa czasowników nieregularnych, w przypadku których możemy wyróżnić oboczność polegającą na odrzuceniu początkowej litery -e- w regularnych końcówkach. W takim przypadku końcówki będą przyjmowały postać jak w poniższej tabelce.

io

-rò

tu

-rai

lui/lei

-rà

noi

-remo

voi

-rete

loro

-ranno

Do tej grupy czasowników nieregularnych należą min.:

 

andare

vedere

dovere

potere

io

andrò

vedrò

dovrò

potrò

tu

andrai

vedrai

dovrai

potrai

lui – lei

andrà

vedrà

dovrà

potrà

noi

andremo

vedremo

dovremo

potremo

voi

andrete

vedrete

dovrete

potrete

loro

andranno

vedranno

dovranno

potranno


CZASOWNIKI Z OBOCZNOŚCIĄ -rr-

Kolejna grupa czasowników nieregularnych posiada tak naprawdę regularną odmianę z obocznością  -rr-. Oboczność ta polega na odcięciu początkowego -e-, a następnie na podwajaniu  -r- w regularnych końcówkach. Poniższa tabela wymienia utworzone w ten sposób końcówki przypisane poszczególnym osobą.

io

-rrò

tu

-rrai

lui/lei

-rrà

noi

-rremo

voi

-rrete

loro

-rranno

Przykładem czasownika odmieniającego się według powyższej zasady jest: bere


bere - pić

io

berrò

tu

berrai

lui/lei

berrà

noi

berremo

voi

berrete

loro

berranno

CZASOWNIKI Z OBOCZNOŚCIĄ (odcinanie końcowej litery -l lub -n od tematu)

Istnieje również grupa nieregularnych czasowników w których stosujemy końcówki jak w wymienionej wcześniej grupie czasowników z obocznością -rr- (podwajanie głoski -r-) oraz dodatkowo odcinamy od ich tematu ostatnią literę  -l- lub -n- .

Typowymi przykładami takich czasowników są: volere, rimanere, tenere, venire. 

volere - chcieć

rimanere - zostawać

tenere - trzymać

venire - przychodzić

io

vorrò

rimarrò

terrò

verrò

tu

vorrai

rimarrai

terrai

verrai

lui/lei

vorrà

rimarrà

terrà

verrà

noi

vorremo

rimarremo

terremo

verremo

voi

vorrete

rimarrete

terrete

verrete

loro

vorranno

rimarranno

terranno

verranno

PRZYKŁADOWE ZDANIA W CZASIE FUTURO SEMPLICE

  Fra poco finirai gli studi.
  Wkrótce ukończysz studia.

  La settimana prossimo andremo al mare.
  W przyszłym tygodniu pojedziemy nad morze.

  Domani andrò alla banca.
  Jutro pójdę do banku.

  Venerdì sera verrano gli nostri amici.
  W piątkowy wieczór przyjadą nasi przyjaciele.

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej