Nauka Jezyka Włoski Online

TRYB ŁĄCZĄCY - CONGIUNTIVO - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

TRYB ŁĄCZĄCY – CONGIUNTIVO

Tryb łączący nie występuje w języku polskim i sprawia trudność Polakom. Pocieszeniem dla nas może być fakt, że nie używa się go zbyt często w języku potocznym. Jest typowy dla języka formalnego i pisanego.

Za pomocą trybu rozkazującego orzekamy o wykonywanych czynnościach , o zdarzeniach i zjawiskach otaczającego nas świata. Kiedy natomiast chcemy opisac sytuację, która istnieje jedynie w naszych pragnieniach, życzeniach  przypuszczeniach, myślach, odczuciach, posługujemy się w języku włoskim trybem congiuntivo:

Przykłady:

Voglio che Eva venga prima delle  due. – chcę, żeby Ewa przyszła przed dugą.
Spero che Eva venga prima delle  due. – mam nadzieję, że Ewa przyjdzie przed drugą.
Bisogna che Eva venga prima delle  due. trzeba, żeby Ewa przyszła przed drugą.
Penso che Eva venga prima delle  due.- myślę, że Ewa przyjdzie przed drugą.

Tryb congiuntivo ma wiele zastosowań. Stosujemy go jednak najczęściej w zdaniach złożonych, jeśli zdanie główne wyraża:

- subiektywną opinię:

Penso che siamo già pronti.

Myślę, że jesteśmy już gotowi.

Credo che tutti gli italiani siano simpatici.

Sądzę, że wszyscy Włosi  sympatyczni.

Mi sembra che lui sia triste.

Wydaje mi się, że on jest smutny.

Non ci credo che lui non capisca niente.

Nie wierzę, że on nic nie rozumie.

- wątpliwość, niepewność:

Dubitava se tu lo avessi capito bene.

Miał wątpliwości, czy dobrze go zrozumiałeś.

Non so se sia arrivato.

Nie wiem, czy już przyjechał.

Non sono convinto che lui possa fare tutto da solo.

Nie jestem przekonany, czy on da radę zrobić wszystko sam.

Non sono sicuro se sia una buona idea.

Nie jestem pewna, czy to jest dobry pomysł.

A oto szczegółowe zastosowanie trybu Congiuntivo:

 • w zdaniach pytających wyrażających wątpienie,

  Che sia fuori casa?
  Czyżby był poza domem?

  Pensate che io sia bella?
  Myślicie, że jestem ładna?

 • w zdaniach wykrzykujących wyrażających życzenie, zachętę, pragnienie, złorzeczenie, błogosławieństwo,

  Sia ottimista!
  Bądź optymistą!

  Magari fosse vero!
  Żeby to tylko okazało się prawdą!

 • w zdaniach wyrażających wolę, życzenie, pragnienie, przymus, nakaz, zakaz, itp.,

  Vorrei tu mangiassi di meno.
  Chciałabym, żebyś mniej jadł.

  Mi piacerebbe che tu lavorassi di più.
  Chciałbym, żebyś więcej pracował.

  W tym znaczeniu zazwyczaj używamy czasowników:
volere - chcieć
desiderare - życzyć sobie
esigere - żądać
preferire - woleć
sperare - spodziewać się
permettere - zezwolić
proibire - zabronić
pretendere - żądać, domagać się
 • w zdaniach wyrażających osąd, przekonanie, przypuszczenie,

  Pensavo che il treno arivasse alle 10.
  Myślałem, że pociąg przyjedzie o 10.

  Supponevo che Marco oggi avesse ricevuto la lettera.
  Przypuszczałem, że Marek otrzymał dziś list.

  W tym znaczeniu zazwyczaj używamy czasowników:
pensare - myśleć
credere - wierzyć
supporre - przypuszczać
sembrare - wydawać się
ritenere - uważać za
parere - wydawać się
 • w zdaniach wyrażających wątpliwość, niepewność,

  Dubbio che lei riceva questo lavoro.
  Wątpię, że ona otrzyma tą pracę.

  Mi sembra che Maria si senta male oggi.
  Wydaje mi się, że Maria dziś źle się czuje.

  W tym znaczeniu zazwyczaj używamy czasowników:
dubitare - wątpić
negare - przeczyć
non essere certi - nie być pewnym
non essere sicuri - nie być pewnym
sembrare - wydawać się
 • w zdaniach wyrażających uczucia, emocje, nadzieje,

  Spero che lei sia già arrivata a casa.
  Mam nadzieję, że ona przyszła już do domu.

  Avevano paura dell'esame nonostante avessero studiato parecchio.
  Bali się egzaminu, pomimo tego, że studiowali sporo.

  W tym znaczeniu zazwyczaj używamy czasowników:
sperare - mieć nadzieję
essere contento - być zadowolonym
essere felice - być szczęśliwym
essere lieto - być zadowolonym
essere sorpreso - być zaskoczonym
essere triste - być złym
avere paura - bać się
temere - obawiać się
rallegrarsi - cieszyć się
stupirsi - być zdziwionym
vergognarsi - wstydzić się
 • w zdaniach wyrażających warunek,

  Questo anno passeremo le vacanze in Spagna a condizione che tu abbia le buone note.
  W tym roku spędzimy wakacje w Hiszpani, pod warunkiem, że będziesz miał dobre oceny.

  Studio l'italiano affinché io possa nel futuro studiare all'università di Bologna.
  Uczę się włoskiego, żeby w przyszłości studiować na uniwersytecie w Bolonii.


 • w przypadku stosowania spójników, takich jak:

  affinché - aby, żeby
  perché - żeby, aby
  purché - pod warunkiem, o ile
  quantunque - chociaż, mimo że
  benché - chociaż, choć
  nonostante - chociaż, choć
  sebbene - chociaż, choć
  a meno che - chyba, że
  a condizione che - pod warunkiem, że
  a patto che - pod warunkiem, że
  nel caso che - w przypadku gdy, w razie gdy
  prima che - zanim

  Hanno paura dell'esame nonostante abbiano studiato parecchio.
  Boją się egzaminu, pomimo tego, że sporo studiowali

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej