Nauka Jezyka Włoski Online

TRYB ROZKAZUJĄCY - IMPERATIVO - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

TRYB ROZKAZUJĄCY – IMPERATIVO

W języku włoskim do wyrażania żądań i rozkazów służy tryb rozkazujący - Imperativo. Ma on dwie formy - twierdzącą i przeczącą. Twierdząca to ta, kiedy mowa jest o tym, że czynność daną należy wykonać; przecząca zaś, kiedy wskazanej czynności nie należy wykonywać.

Forma twierdząca trybu rozkazującego:

  "Ascolta, Luca, oggi stai a casa con la nonna."
  (Posłuchaj, Łukasz, dzisiaj zostaniesz w domu z babcią.)

Czasowniki regularne w trybie rozkazującym odmieniają się zgodnie z następującym modelem:

  ASCOLTARE (słuchać)
  Liczba pojedyncza
  1. (tu) ascolta!
  2. (lui, lei) ascolti!
  Liczba mnoga
  1. (noi) ascoltiamo!
  2. (voi) ascoltate!
  3. (loro) ascoltino!

Jak możemy zauważyć, w trybie rozkazującym końcówka nie zmienia się dla pierwszej i drugiej osoby liczby mnogiej, co oznacza, że jest ona taka sama dla czasu teraźniejszego oraz dla trybu rozkazującego.

  PRENDERE (brać)
  Liczba pojedyncza
  1. (tu) prendi!  
  2. (lui, lei) prenda

  Liczba mnoga
  1. (noi) prendiamo!
  2. (voi) prendete!
  3. (loro) prendano!

Tutaj, podobnie, jak w przypadkach rozpatrywanych powyżej, formy pierwszej i drugiej osoby liczby mnogiej nie różnią się od analogicznych form czasu teraźniejszego. Dlatego też, używając trybu rozkazującego w tych formach, koniecznym będzie postawienie wykrzyknika w celu nadania wypowiedzi charakteru rozkazu, żądania, pragnienia.

Forma przecząca trybu rozkazującego:

  "Senti, non aspettare Anna perchè ha detto che oggi non viene."
  (Posłuchaj, nie czekaj na Annę, bo powiedziała, że dziś nie przyjdzie.)

Jak widzimy, w drugiej osobie liczby pojedynczej występuje partykuła "non" oraz bezokolicznik. Jest to wyjątek, bowiem dalej odmieniamy:

  (lui, lei) non aspetti!
  (noi) non aspettiamo!
  (voi) non aspettate!

TRYB ROZKAZUJACY - ZASTOSOWANIE

Trybu rozkazującego używamy do formułowania:

- poleceń:

State zitti!

Bądźcie cicho!

Aprite la finestra, fa caldo!

Otwórzcie okno, jest gorąco!

Metti a posto quel libro.

Odłóż tę książkę na miejsce.

Pulite la cucina, dopo averla usata.

Posprzątajcie kuchnię, kiedy skończycie z niej korzystać.

Fallo senza discutere!

Zrób to i nie dyskutuj!

- zakazów:

Non entrare in questa stanza!

Nie wchodź do tego pokoju.

Non farlo!

Nie rób tego!

Bambini, non mangiate i dolci!

Dzieci, nie jedzcie słodyczy.

Non parlate, ragazzi!

Chłopcy, nie rozmawiajcie.

Non ditelo a nessuno!

Nie mówcie tego nikomu!

- próśb:

Fammi questo piacere!

Zrób mi tę przysługę!

Parla più lentamente, per favore.

Proszę cię, mów wolniej.

Non lasciarmi, ti prego!

Nie zostawiaj mnie, proszę cię!

Passami il pane.

Podaj mi chleb.

Non uscire ancora, va bene?

Nie wychodź jeszcze, dobrze?

- rad:

Domandate a Sergio.

Zapytajcie Sergia.

Prenda questa strada.

Proszę pójść tą ulicą.

Comprate quel libre, ne vale la pena.

Kupcie tę książkę, warto!

Per andare a Firenze prendi il treno, non la macchina.

Aby dotrzeć do Florencji pojedź pociągiem, a nie samochodem.

Mangia la frutta che ti fa bene.

Zjedz owoce, dobrze ci zrobią.

- zaproszeń:

Venga pure! Non ci disturba affatto.

Proszę wejść! Wcale Pan nam nie przeszkadza.

Cari, passate da noi domani!

Moi drodzy, wpadnijcie do nas jutro!

Prenditi un'altro pezzo di torta!

Weź sobie następny kawałek tortu.-zachęty:

Telefoniamo a Fabio.

Zadzwońmy do Fabio.

Vediamo quel film!

Zobaczmy ten film!

Non telefoniamo ad Adam, è antipatico.

Nie dzwońmy do Adama, jest niesympatyczn

TRYB   ROZKAZUJACY   -   TWORZENIE

Tryb rozkazujący imperativo zgodnie z nazwą służy do wydawania rozkazów i poleceń. Tworzymy go poprzez zastąpienie zakończeń bezokolicznikowych -are, -ere, -ire odpowiednimi końcówkami. 

UWAGA! W trybie rozkazującym nie występuje pierwsza osoba liczby pojedynczej.

Przyjrzyjmy się poszczególnym koniugacjom:

Pierwsza koniugacja:

Czasowniki regularne pierwszej koniugacji w trybie rozkazującym odmieniają się zgodnie z następującym modelem:

pierwsza koniugacja (-are)

io

-------

tu

-a

lui/lei

-i

noi

-iamo

voi

-ate

loro

-ino


cantare

śpiewać

io

---------

ja

-----------

tu

canta!

ty

śpiewaj!

lui/lei

canti!

on/ona

niech śpiewa!

noi

cantiamo!

my

śpiewajmy!

voi

cantate!

wy

śpiewajcie!

loro

cantino!

oni/one

niech śpiewają!

Jak możemy zauważyć, w trybie rozkazującym końcówka nie zmienia się dla pierwszej i drugiej osoby liczby mnogiej, co oznacza, że jest ona taka sama dla czasu teraźniejszego oraz dla trybu rozkazującego.

Druga koniugacja:

Jeśli chodzi o czasowniki drugiej koniugacji, sprawa wygląda następująco:

druga koniugacja (-ere)

io

------

tu

-a

lui/lei

-i

noi

-iamo

voi

-ete

loro

-ino


leggere

czytać

io

---------

ja

---------

tu

legga!

ty

czytaj!

lui/lei

leggi!

on/ona

niech czyta!

noi

leggiamo!

my

czytajmy!

voi

leggete!

wy

czytajcie!

loro

leggino!

oni/one

niech czytają!


Tutaj również nie zmieniają się pierwsze dwie osoby liczby mnogiej.

Trzecia koniugacja:

Czasowniki trzeciej koniugacji odmieniają się w sposób przedstawiony poniżej:

a) model A koniugacji:

trzecia koniugacja

io

------

tu

-i

lui/lei

-a

noi

-iamo

voi

-ite

loro

-ano


dormire

spać

io

----------

ja

------

tu

dormi!

ty

śpij!

lui/lei

dorma!

on/ona

niech śpi!

noi

dormiamo!

my

śpijmy!

voi

dormite!

wy

śpijcie!

loro

dormano!

oni/one

niech śpią!

b) model B koniugacji (czasowniki typu: capire, pulire, finire)

finire

kończyć

io

----------

ja

------

tu

finisci!

ty

kończ!

lui/lei

finisca!

on/ona

niech kończy!

noi

finiamo!

my

kończmy!

voi

finite!

wy

kończcie!

loro

finiscano!

oni/one

niech kończą!

UWAGA! W drugiej osobie liczby pojedynczej tryb rozkazujący przeczący tworzymy, dodając bezokolicznik do partykuły przeczącej non: non + infinito

 

druga osoba liczby pojedynczej

 

tryb rozkazujący twierdzący - 2 os. l.poj.

tryb rozkazujący twierdzący - 2 os. l.poj.

1 koniugacja

Canta!

Śpiewaj!

Non cantare!

Nie śpiewaj!

2 koniugacja

Legga!

Czytaj!

Non leggere!

Nie czytaj!

3 koniugacja

Dormi!

Śpij!

Non dormire!

Nie śpij!

TRYB   ROZKAZUJĄCY  Z  ZAIMKAMI

Jeśli 2 osobie liczby pojedynczej oraz 1 i 2 osobie liczby mnogiej trybu rozkazującego towarzyszy:

-zaimek bezpośredni (pronome diretto),
-zaimek pośredni (pronome indiretto),
-zaimek mieszany (pronome combinato), 
-partykuła ci lub ne

to łączymy je w jeden wyraz.

Andiamoci!

Chodźmy tam!

Guardali!

Popatrz na nich!

Compratelo!

Kup to sobie!

Parlatene!

Porozmawiajcie o tym!

Ditemi!

Powiedzcie mi!

Jeśli zaimek lub partykuła łączą się z 2 osobą liczby pojedynczej czasowników andare, dare, fare, stare, dire, to w połączeniu tym podwaja się pierwszą literę zaimka:

Non sei andato alla biblioteca? Vacci domani!

Nie byłeś w bibliotece? Idź tam jutro!

Dammi una mano a cucinare, per favore!

Proszę, pomóż mi w gotowaniu.

Se non lo usi, fanne quello che vuoi!

Jeśli tego nie używasz, zrób z tym co chcesz!

Marta è molto malata, stanne vicino!

Marta jest bardzo chora, bądź blisko niej!

Che c'è? Dimmi tutto!

Co ci jest? Powiedz mi wszystko!

Uwaga! Wyjątkiem jest tu pronome indiretto gli, którego nie podwajamy w połączeniu z trybem rozkazującym:

Va' da tuo padre e digli tutto!

Idź do swojego ojca i powiedz mu wszystko!

FORMY NIEREGULARNE TRYBU ROZKAZUJĄCEGO

Formy twierdzące:

Essere (być)

sii! siamo! siate!

Dare (dawać)

da’! diamo! date!

Avere (mieć)

abbi! abbiamo! abbiate!

Stare (zostać)

sta’! stiamo! state!

Sapere (wiedzieć)

sappi! sappiamo! sappiate!

Fare (robić)

fa’! faciamo! fate!

Dire (mówić)

di’! diciamo!  dite!

Andare (iść,jechać)

va’! andiamo!andate!

Formy przeczące:

non essere! Non siamo! Non siate!
non dire! non diciamo! Non dite!

UWAGA!!!
W jezyku potocznym zamiast form da’!   sta’!   va’!  fa’! używa się często indicativo presente: dai! stai!  vai!  fai!

TRYB ROZKAZUJACY   W  FORMACH  GRZECZNOSCIOWYCH:

Formy grzecznościowe imperativo są identyczne formami congiuntivo presente trzeciej osoby liczby pojedynczej i mnogiej:

W liczbie pojedynczej: 

parli!   dica!     venga!
Non parli!   Non dica!     non venga!

W liczbie mnogiej:

parlino!    Dicano!    Vengano!
Non parlino!   Non dicano!    Non vengano!

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej